Soof Retreats
soof retreats

Ervaar het Soof gevoel

Ervaar het Soof gevoel

Ervaar het Soof gevoel

Ervaar het Soof gevoel

Ervaar het Soof gevoel

Ervaar het Soof gevoel

Ervaar het Soof gevoel

Ervaar het Soof gevoel

Ervaar het Soof gevoel

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en huisregels

Op deze pagina bekijk je de algemene voorwaarden en de huisregels van Soof Retreats

Huishoudelijk reglement Soof Retreats


Algemeen

 • Overnachtende bezoekers worden ingeschreven in de administratie van Soof Heuvelrug in verband met het bij te houden nachtregister. Het is daarom van belang altijd het juiste aantal overnachtende bezoekers aan te geven tijdens het boekingsproces of achteraf. 
 • Iedereen die het terrein van Soof Heuvelrug betreedt dient maatschappelijk aanvaardbaar gedrag te vertonen.
 • Dagbezoekers zijn geen kosten verschuldigd en mogen geen gebruik maken van de zwembad faciliteiten. 
 • Verblijf je voor een bepaalde tijd op het park en krijg je bezoek, meld hen dan aan op de receptie. Dit bezoek is wel kosten verschuldigd bij het gebruikmaken van onze faciliteiten. 
 • Op het park zijn geen huisdieren toegestaan. De beheerder kan hiervan afwijken in geval van bijzondere omstandigheden.
 • Het afval dien je in de daarvoor bestemde containers te deponeren. Er dient geen zichtbaar vuil en/of glaswerk rond de Eco-Lodge aanwezig te zijn.
 • De nachtrust gaat in vanaf 22:00 tot 08:00 uur. Het is dan niet toegestaan radio, tv en/of ander lawaai te veroorzaken, wat voor de overige gasten hinder kan opleveren.
 • Muziek is buiten de tijden van nachtrust toegestaan, mits die niet hoorbaar is voor andere gasten.


Auto’s en parkeren

 • Gemotoriseerd verkeer is alleen toegestaan om naar de Eco-Lodge te gaan of om het terrein te verlaten. Je dient stapvoets te rijden. De maximumsnelheid is 10 kilometer per uur.
 • Brommers, scooters, motoren etc. hebben alleen toegang als de motor is uitgeschakeld.
 • Op het park geldt eenrichtingsverkeer. Dit is door middel van verkeersborden aangegeven. Tegen de rijrichting inrijden is niet toegestaan.
 • Er is in veel gevallen één auto per Eco-Lodge toegestaan.In sommige gevallen is er plek voor twee auto’s bij de lodge. De auto(s) dien je te parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaats naast of vlak bij de Eco-Lodge. Het parkeren van auto’s op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn, is niet toegestaan. Op verkeerd geparkeerde auto’s is een wegsleepregeling van toepassing op kosten van de eigenaar van de auto. Let erop dat de hoofdweg te allen tijde beschikbaar dient te zijn voor hulpdiensten. 
 • De toegangstijden voor de toegang/uitgang van het park zijn tussen 07:00 uur en 00:00 uur. Buiten deze tijden kun je parkeren op de algemene parkeerplaats bij de ingang van het park.
 • Het wassen van auto’s is op het park niet toegestaan.


Barbecue/open vuur/brand

 • Het is verboden open vuur te stoken op het terrein.
 • Wegwerp barbecues zijn niet toegestaan
 • Het gebruik van een barbecue op het park is toegestaan mits deze minimaal 3 meter van bomen, struiken, schuttingen, gebouwen en de Eco-Lodge staat. De barbecue mag niet op de veranda worden geplaatst. Ook dient er binnen handbereik van de barbecue een emmer met ca. 10 liter water klaar te staan voor noodgevallen. Als brandstof voor de barbecue mag uitsluitend gebruikgemaakt worden van elektriciteit, houtskool en briketten. Wij behouden ons het recht voor om in bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld extreme droogte) het gebruik van een barbecue te verbieden.
 • Als door welke oorzaak dan ook brand ontstaat, dient de gast onmiddellijk alarm te slaan zodat de brand zo spoedig mogelijk kan worden geblust.


Het is niet toegestaan om:

 • Zonder overleg en toestemming van Soof Heuvelrug bomen of struiken te kappen en of te snoeien.
 • Bedden e.d. te luchten, drooglijnen te spannen of enig ander materiaal aan bomen te bevestigen.
 • Te voetballen of andere hinderlijke balspelen uit te oefenen, behalve op de daartoe door Soof Heuvelrug aangegeven locaties.
 • Tenten, partytenten en/of windschermen te plaatsen.
 • Op het algemene (parkeer)terrein objecten zoals caravans, trailers en aanhangwagens te parkeren of te stallen.
 • Verbouwingswerkzaamheden en of andere werkzaamheden uit te voeren welke overlast en/of geluidshinder kunnen veroorzaken.
 • Te roken in de accommodatie.


Overige

 • De beheerder heeft geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel, diefstal of beschadiging van eigendommen van gasten of bezoekers van gasten.
 • Bij beschadiging van eigendommen van het park kun je aansprakelijk worden gesteld.
 • Het gebruik of dealen van drogerende middelen op het park is ten strengste verboden. Het park heeft toestemming van de directie om bij verdenking hiervan de desbetreffende persoon hierover na te vragen. Indien bezit en/of gebruik wordt geconstateerd zal de desbetreffende persoon (personen) de toegang tot het park worden ontzegd.
 • Werkgerelateerde verblijven zijn op Soof Heuvelrug niet toegestaan.
 • Ieder verblijf op Soof Heuvelrug dient te worden geboekt door iemand die ook daadwerkelijk op het park zal verblijven. 
 • Bij het niet naleven van dit reglement kan de directie en de beheerder besluiten gasten te verwijderen van het terrein of de toegang te ontzeggen, zonder restitutie van de verschuldigde huursommen.
 • Alle gasten dienen de, in de algemene voorwaarden, de Recron voorwaarden en het parkreglement opgenomen, voorschriften en regels strikt na te leven en aanwijzingen van het personeel en/of de eventueel aanwezige bewakingsdienst in welke vorm en in welk verband dan ook op te volgen. Dit geldt eveneens voor de regels die voor het gebruik van de faciliteiten gelden.
 • Overtreding van deze voorwaarden en regels en het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel kunnen verwijdering van het park tot gevolg hebben waarbij de toegang tot het park kan worden ontzegd, zonder dat je het recht hebt op gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog te betalen (huur) sommen, onverminderd het recht van de beheerder om schadevergoeding te vorderen voor de schade die door de overtreding wordt veroorzaakt.
 • Algemeen geldt dat eerst een waarschuwing zal worden gegeven. In dringende gevallen, ter beoordeling van de beheerder, kan hiervan worden afgezien en zal overgegaan worden tot onmiddellijke verwijdering en zal de recreant en/of de gast de toegang tot het park worden ontzegd. De beheerder behoudt zich het recht voor om bij een (eerste) waarschuwing een extra waarborgsom in rekening te brengen.


Recron Voorwaarden Vakantieverblijven

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

vakantieverblijf: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, (sta)caravan, bungalow, zomerhuisje, trekkershut en dergelijke;

ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die het vakantieverblijf aan de recreant ter beschikking stelt;

recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake het vakantieverblijf aangaat;

mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven perso(o)n(en);

derde: iedere andere persoon, niet zijnde de recreant en/of zijn mederecreant(en);

overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van het vakantieverblijf; hierbij dient aan de hand van een prijslijst vermeld te worden wat niet in de prijs inbegrepen is;

kosten: alle kosten voor de ondernemer die samenhangen met de uitoefening van het recreatiebedrijf;

informatie: schriftelijke/elektronische gegevens over het gebruik van het vakantieverblijf, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf;

geschillencommissie: Geschillencommissìe Recreatie te ’s-Gravenhage, samengesteld door ANWB/Consumentenbond/RECRON;

annulering: de schriftelijke beëindiging door de recreant van de overeenkomst, vóór de ingangsdatum van het verblijf.

een geschil: als een bij de ondernemer ingediende klacht van de recreant niet naar tevredenheid van partijen is opgelost.


Artikel 2: Inhoud overeenkomst

De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de recreant ter beschikking een vakantieverblijf van het soort of type dat is overeengekomen, voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.

De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de recreant bekend.

Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.

De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst en de bijbehorende informatie naleven.

Indien het gestelde in de overeenkomst en/of de bijbehorende informatie in strijd is met de RECRON- voorwaarden gelden de RECRON-voorwaarden. Dit laat onverlet dat de recreant en de ondernemer individuele aanvullende afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de recreant van deze voorwaarden wordt afgeweken.


Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.


Artikel 4: Prijs en prijswijziging

De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.

Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op het vakantieverblijf of de recreant betrekking hebben, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 5: Betaling

De recreant dient de betalingen in euro's te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.

Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant de toegang tot het vakantieverblijf te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten taste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.


Artikel 6: Annulering

1. Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:

bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs;

bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs; 

bij annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;

bij annulerİng binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs;

bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.

2. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten, indien de plaats door een derde op voordracht van de recreant en met schriftelijke instemming van de ondernemer, wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.


Artikel 7: Gebruik door derden

Gebruik door derden van het vakantieverblijf is slechts toegestaan, indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn 


Artikel 8: Voortijdig vertrek van de recreant

De recreant is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.


Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad

De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellİjke ingang opzeggen:

a. Indien de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende infomatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;

b. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of mederecreanten bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft;

c. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, door gebruik van het vakantieverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt.

Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. In die brief moet de recreant worden gewezen op de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.

Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat het vakantieverblijf is ontruimd en het terrein ten spoedigste is verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur.

De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.


Artikel 10: Wet- en regelgeving

De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat het vakantieverblijf, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan het vakantieverblijf (kunnen) worden gesteld.

De recreant is verplicht alle op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te Ieven. Hij draagt er tevens zorg voor, dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.


Artikel 11: Onderhoud en aanleg

De ondernemer is verplicht het recreatieterrein en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.

De recreant is verplicht het vakantieverblijf en de directe omgeving, gedurende de looptijd van de overeenkomst, in dezelfde staat te houden als waarin de recreant het heeft ontvangen.

Het is de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of enig andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.


Artikel 12: Aansprakelijkheid

De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van € 455.000,- per gebeurtenis. De ondernemer is verplicht zich hiervoor te verzekeren.

De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.

De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.

De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derde(n) kan worden toegerekend.

De ondernemer verplicht zich om na melding door de recreant van overlast, die wordt veroorzaakt door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.


Artikel 13: Geschillenregeling

De recreant en de ondernemer zijn gebonden aan uitspraken van de Geschillencommissie.

Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Geschillencommissie dan wel een Nedelandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

In geval van een geschil over de totstandkoming of de uitvoering van deze overeenkomst moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de recreant de klacht bij de ondernemer indien de schriftelijk of in een anders door de Geschillencommissie te bepalen vorm bij deze aanhangig worden gemaakt.

Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de recreant vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of deze wel of niet naar de Geschillencommissie wil komen. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

Op die plaatsen waar de voorwaarden spreken van Geschillencommissie, kan een geschil aan de rechter worden voorgelegd. Indien de recreant het geschil aan de Geschillencommissie heeft voorgelegd, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.

Voor de behandeling van geschillen wordt verwezen naar het Reglement Geschillencommissie Recreatie. De Geschillencommissie is niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen dat betrekking heeft op ziekte, letsel, dood of op de niet-betaling van een factuur waaraan geen materiële klacht ten grondslag ligt.

Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.


Artikel 14: Nakomingsgarantie

RECRON zal de verplichtingen van een RECRON-lid tegenover de recreant, hem in een bindend advies opgelegd door de Geschillencommissie, overnemen onder de tussen RECRON en de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken afgesproken voorwaarden, indien de betreffende ondernemer deze niet binnen de daarvoor in het bindend advies gestelde termijn is nagekomen.

Heeft de ondernemer het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan ter toetsing aan de burgerlijke rechter voorgelegd, dan wordt de eventuele nakoming van het bindend advies opgeschort, totdat de burgerlijke rechter uitspraak heeft gedaan. 

Voor toepassing van de nakomingsgarantie is vereist, dat de recreant een schriftelijk beroep daarop doet bij RECRON.


Artikel 15: Wijzigingen

Wijzigingen in de RECRON-voorwaarden kunnen uitsluitend in overleg met de consumentenorganisaties, in deze vertegenwoordigd door de ANWB en de Consumentenbond, tot stand komen.